Про затвердження Положення про списання майна спільної власності територіальних громад Ізмаїльського району, управління яким здійснює районна рада

УКРАЇНА

Ізмаїльська районна рада

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про списання майна спільної власності

територіальних громад Ізмаїльського району, управління яким здійснює районна рада

 

З метою врегулювання порядку списання майна спільної власності територіальних громад Ізмаїльського району району, управління яким здійснює районна рада, відповідно до статті 143 Конституції України,  статей 317, 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 139 Господарського кодексу України, беручи до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності» , керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 , статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ізмаїльська районна рада

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Положення про  списання майна спільної власності територіальних громад Ізмаїльського району, управління яким здійснює районна рада (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань Регламенту, законності, депутатської етики та управління комунальною власністю.

 

 

 

Голова районної ради                        В.П.Антонюк

 

від 25 листопада 2013 р.

№ 401-VI


 

Додаток 

до рішення районної ради 

№ 401 – VІ 

від 25 листопада 2013 р. 

 

Положення про списання майна

 

спільної власності територіальних громад району, управління яким здійснює Ізмаїльська районна рада 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про списання майна спільної власності територіальних громад району, управління яким здійснює районна рада,  (далі - Положення) розроблено з метою встановлення єдиних вимог списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, управління яким здійснює Ізмаїльська районна рада (далі - майно).

 

1.2. Дія цього Положення  поширюється на майно (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи), строк корисного використання (експлуатації) якого становить більше одного року, що є спільною комунальною власністю територіальних громад району в особі Ізмаїльської районної ради (надалі – Власник), яке знаходиться на її балансі або переданого у користування з обов’язком ведення бухгалтерського обліку майна органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям та установам усіх форм власності (надалі –Балансоутримувачі).

 

1.3 . Списанню підлягає майно, яке:

 

- не може бути в установленому порядку відчужене ;

 

- не може бути безоплатно передано державним або комунальним підприємствам, закладам, установам і організаціям, органам місцевого самоврядування і щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або його використання може бути економічно недоцільно);

 

- морально застаріло чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання;

 

- пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не  

 

Крім того, списуються будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв'язку з будівництвом нових об'єктів та зруйновані в результаті атмосферного впливу і тривалого використання.

 

1.4. Списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо. 

 

2. Прийняття рішення про списання майна  

 

2.1. Списання майна (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів) здійснюється балансоутримувачем за рішенням власника про надання згоди на його списання на підставі документів, зазначених у пункті 2.3. цього Положення (крім випадків, коли первісна або відновна вартість майна становить менше 5000 гривень).

 

2.2. Списання повністю амортизованих основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів балансоутримувача, строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року і первісна або відновна вартість яких за одиницю (комплект) становить:

 

- менше 5000 гривень, здійснюється за рішенням балансоутримувача, без проведення процедури узгодження;

 

- від 5000 гривень, здійснюється за погодженням власника майна;

 

2.3. З метою отримання згоди власника на списання майна балансоутримувач подає власнику майна клопотання про списання майна та наступні документи:

 

а) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та / або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання, згідно з додатком 1;

 

б) відомості про майно спільної власності територіальних громад району, що пропонується для списання за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва ), згідно з додатком 2;

 

в) акт інвентаризації майна спільної власності територіальних громад району, що пропонується для списання, згідно з додатком 3;

 

г) акт технічного стану майна, затверджений керівником балансоутримувача;

 

д ) відомості про земельну ділянку , на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельної ділянки, яка вивільняється ;

 

е) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість будівництва, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадія виконання робіт).

 

2.4. З метою отримання згоди районної ради на списання майна вартість якого становить від 5000 гривень і більше, балансоутримувач вносить до районної ради проект рішення про надання згоди на списання відповідного майна з клопотанням про необхідність списання майна та документами , зазначеними у пункті 2.3 цього Положення. 

 

Представлені до районної ради документи в обов'язковому порядку повинні бути розглянуті профільної постійної комісією районної ради. 

 

2.5. У разі необхідності виконавчий апарат районної ради спільно з профільною постійною комісією районної ради можуть запитувати від балансоутримувача додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про надання згоди на списання майна :

 

а ) технічні паспорти (за наявності) ;

 

б) виписки з реєстрів ;

 

в) висновки спеціалізованих організацій ;

 

г ) договору або їх проекти.

 

2.6. Проект рішення районної ради про надання згоди на списання майна розглядається відповідно до регламенту Ізмаїльської районної ради та вимог чинного законодавства України .

 

2.7. Списання майна оформлюється у формі розпорядчого акту :

 

а ) рішення районної ради про надання згоди балансоутримувачеві на списання майна - для майна, первісна або відновна вартість якого становить від 5000 гривень і більше за одиницю (комплект);

 

б) розпорядження балансоутримувача - для майна, первісна або відновна вартість не перевищує 5 000 гривень за одиницю (комплект).

 

2.8. Рішення про відмову в дачі згоди на списання майна оформлюється у формі листа і приймається у разі, коли :   

 

     - майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 1.4 . цього Порядку;         

 

- балансоутримувач визначив інші шляхи використання майна, яке пропонується до списання ;          

 

- балансоутримувач подав документи, передбачені цим Положенням, з порушенням встановлених вимог, а також коли в документах є суперечності.

 

2.9. У разі необхідності власником може бути проведений додатковий огляд майна, яке пропонується до списання. 

 

3 . Створення балансоутримувачем комісії

 по списанню майна, її завдання та повноваження

 

3.1. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та / або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна балансоутримувачем утворюється постійно діюча комісія по списанню майна (далі - комісія). Головою комісії є заступник керівника балансоутримувача або інша особа, визначена керівником балансоутримувача, а членами комісії - головний бухгалтер або його заступник, працівники інших служб балансоутримувача та інші фахівці.

 

3.2. Склад комісії затверджується розпорядчим актом керівника балансоутримувача.

 

3.3. Для встановлення факту непридатності використання майна , яке перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів та іншого), балансоутримувач залучає для участі в роботі комісії представника відповідної державної інспекції, який може підписувати акт про списання майна або передавати комісії свій письмовий висновок , що додається до акта.

 

3.4. У разі необхідності врахування галузевих особливостей списання майна, балансоутримувач може залучати для участі в роботі комісії фахівців відповідних органів виконавчої влади та інших органів (за згодою).

 

3.5. У разі порушення проти балансоутримувача справи про банкрутство комісія зі списання може створюватися арбітражним керуючим, призначеним відповідно до чинного законодавства.

 

3.6. За рішенням керівника балансоутримувача функції з визначення непридатності майна, встановлення неможливості або неефективності проведення його ремонту (реконструкції), а також з оформлення документів на списання майна можуть бути покладені на інвентаризаційну комісію.

 

3.7. Комісія: 

а) проводить огляд майна з використанням технічної документації (технічних паспортів, поверхових планів, відомостей про дефекти та іншого), даних бухгалтерського обліку; 

б) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та / або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції; 

в) встановлює конкретні причини списання майна: 

- морально застаріло чи фізично зношене; 

- непридатне для подальшого використання або його модернізація і ремонт є економічно недоцільними; 

- непридатне у зв'язку з будівництвом, реконструкцією і технічним переоснащенням або пошкоджене внаслідок аварії, стихійного лиха; 

- неможливо відновити або виявлено в результаті інвентаризації як нестача. 

г) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів майна, яке пропонується до списання; 

д) здійснює контроль за вилученням з майна, що пропонується до списання, придатних вузлів, деталей, матеріалів, агрегатів, і визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках. Також здійснює контроль за здачею вилучених вузлів, деталей, матеріалів, агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність по збору та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, отриманих відповідно до вимог чинного законодавства Україна. 

е) складає відповідні акти про списання майна за встановленими типовими формами, затвердженими спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. № 125/70 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.97 р. за № 612 / 2416.

 

3.8. За результатами роботи комісії складається протокол засідання, до якого додаються: 

- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання; 

- акти технічного стану майна, що пропонується до списання; 

- акти про списання майна; 

- інші документи за необхідності (техніко-економічне обгрунтування необхідності списання майна, копія акта про аварію, укладання відповідних державних інспекцій та інших органів).

 

3.9. У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена ​​нестача або розукомплектованість.

 

3.10. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії. Протокол засідання комісії підписується всіма присутніми членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання комісії.

 

3.11. В актах технічного стану майна вказується рік виготовлення (будівництва), дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, переобладнання і реконструкції (за наявності та відповідно до наявної документацією), стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

 

3.12. В акті про списання майна вказуються причини його списання, і робиться висновок про економічну (технічної) недоцільність та / або неможливість відновлення майна.

 

3.13. У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта про його списання додаються документи, що підтверджують факт аварії чи стихійного лиха та свідчать про заходи, вжиті до винних осіб (у разі їх встановлення).

 

3.14. Протокол засідання комісії, техніко-економічне обґрунтування, акт інвентаризації, акт технічного стану та акт про списання майна затверджуються керівником балансоутримувача. 

 

4. Механізм списання майна

 

4.1. Розбирання та демонтаж майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій проводиться балансоутримувачем тільки після отримання згоди на його списання від відповідного суб'єкта управління залежно від його первинної або відновної вартості, а також після затвердження в установленому порядку акта про його списання згідно з цим Порядком.

 

4.2. Всі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт та інше).

 

4.3. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до діючих законодавчих і нормативних актів.

 

4.4. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, підлягають здачі суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, отриманих відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Дані про вузли та деталі, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінні камені наведені в технічному паспорті заводу - виробника та іншої технічної документації, а в разі відсутності цих документів, балансоутримувачу необхідно отримати експертний висновок від суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, отриманих відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

4.5. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

 

4.6. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, витрачаються (використовуються) відповідно до вимог чинного законодавства України .

 

4.7. Балансоутримувачі подають власнику (відповідно до пункту 2.2. Цього Порядку ) у місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна спільної власності територіальних громад району, згідно з додатком 4 .

 

4.8. У разі наявності зауважень до звіту власник повертає його балансоутримувачу для усунення зауважень та подання протягом десяти робочих днів нового звіту для розгляду.

 

4.9. Процедура списання майна, первісна або відновна вартість якого становить від 5000 гривень і більше, вважається закінченою з моменту подання балансоутримувачем власнику звіту про списання майна .

 

4.10. Керівник балансоутримувача і члени комісії щодо списання майна забезпечують згідно з чинним законодавством України подання власнику достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

 

 4.11. Керівник балансоутримувача організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення .

 

4.12. Ізмаїльська районна рада як власник майна або уповноважений ним орган забезпечує в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення.

 

 


Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31